Regulamin parkingu

REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

NA TERENIE OPOLSKIEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO  SP. Z O.O. W OPOLU PRZY ULICY GŁOGOWSKIEJ 41-47

Poprzez wjazd na teren Parkingu przy ul. Głogowskiej 41-47 w Opolu, Najemca miejsca parkingowego zwany dalej „Kierowcą” zawiera z firmą OCL Sp. z o.o. Umowę najmu miejsca parkingowego (dalej: Umowa) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Podstawę Regulaminu stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 07.11.2016 roku.
 2. Umowa najmu miejsca parkingowego zostaje zawarta w chwili wjazdu na teren parkingu a kończy się wraz z wyjazdem. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub karta abonamentowa.
 3. Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce parkingowe jest ustalana w oparciu o aktualnie obowiązujący „Cennik opłat za parkowanie”, który stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Kierowca może skorzystać z bezpłatnego parkingu przez okres 2 godzin jednokrotnie w ciągu doby.
 5. W razie zagubienia lub zniszczenia biletu parkingowego uznaje się, że parkowanie rozpoczęto o godz. 8:00.
 6. Stawką zerową za parkowanie na parkingu w przypadku uzasadnionych działań interwencyjnych objęci są: transport sanitarny, Karetki Pogotowia, radiowozy Policyjne, Służby Więziennej, Żandarmerii i Straży Miejskiej, pojazdy Straży Pożarnej.
 7. Opłatę za parkowanie wnosi się w biurze Zarządcy w budynku biurowym przy ul. Głogowskiej 41 (wejście nr 2).
 8. OCL Sp. z o.o. uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy lub kartę parkingową przy wyjeździe z parkingu za upoważnioną do korzystania z tego pojazdu.
 9. Pojazd może być zabrany z parkingu tylko po odczycie biletu i dokonaniu opłaty za parkowanie (nie dotyczy posiadaczy karty abonamentowej).
 10. W przypadku utraty karty abonamentowej opłata za wydanie duplikatu karty, po wcześniejszym potwierdzeniu uprawnień do korzystania z abonamentu, wynosi PLN 50,00.
 11. Warunki odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 12. Obowiązek zgłoszenia się do biura Zarządcy w celu uiszczenia opłaty spoczywa na Kierowcy.
 13. Obsługę parkingu stanowią wyłącznie osoby z widocznym identyfikatorem spółki Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o.

 

§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU, KONTROLA PARKINGOWA I OPŁATY DODATKOWE

 1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzą służby kontrolne OCL Sp. z o.o.
 2. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm..
 3. Kierowca zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków korzystania oraz do wykonywania instrukcji pracowników OCL Sp. z o.o..
 4. Kierowca zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych (parkingach oznaczonych literami A-E).
 5. OCL Sp. z o.o. jest uprawniony do blokowania pojazdów Kierowców naruszających niniejszy Regulamin (art. 69 oraz art. 384 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 6. Kierowca, którego pojazd został zablokowany, zobowiązany jest skontaktować się z firmą OCL Sp. z o.o. w celu uiszczenia opłaty w wysokości PLN 100,00 za parkowanie niezgodne z Regulaminem. Kierowca wyraża zgodę na pozostawienie blokady aż do czasu uiszczenia opłaty.
 7. OCL Sp. z o.o. jest upoważniona do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu parkingu przez Kierowców stwarzających zagrożenie na parkingu.
 8. Kierowca zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty parkingowej.
 9. Po uiszczeniu opłaty parkingowej, Kierowca zobowiązany jest do opuszczenia parkingu w czasie 10 minut.
 10. W razie wyjazdu z parkingu bez uiszczenia opłaty parkingowej OCL Sp. z o.o. uprawniona jest do naliczenia opłaty dodatkowej, stanowiącej karę umowną w wysokości PLN 200,00 (słownie: dwieście złotych) za najem miejsca parkingowego (naliczana za każdą rozpoczętą dobę). OCL Sp. z o.o. uprawniona jest również do obciążenia Kierowcy kosztami uzyskania danych właściciela pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Koszty postępowania egzekucyjnego i windykacji obciążają Kierowcę.
 11. Opłata dodatkowa dla Kierowcy w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) zostanie naliczona również w razie nieprzestrzegania postanowień zawartych w § 2 pkt 3 i 4 oraz § 6 niniejszej Umowy.

 

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY

 1. Kierowca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące, wyrządzone OCL Sp. z o.o. oraz osobom trzecim.
 2. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie oraz zniszczenie parkingu i jego wyposażenia. Kierowca parkingowego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania firmy OCL Sp. z o.o. o w/w zdarzeniu nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

 

§ 4 ZASADY DOTYCZĄCE NAJEMCÓW POSIADAJĄCYCH ABONAMENTY PARKINGOWE

 1. Kierowców posiadających abonament na parkowanie pojazdu obowiązują zasady ogólne wskazane powyżej a także zasady niniejszego działu.
 2. Kierowca kupując abonament zawiera umowę z chwilą obioru karty abonamentowej.
 3. Posiadacz karty abonamentowej zobowiązany jest do pozostawienia jej za przednią szybą pojazdu, w widocznym miejscu, podczas każdorazowego korzystania z Parkingu. Brak pozostawienia karty abonamentowej w w/w miejscu oznacza zgodę na korzystanie z Parkingu na zasadach ogólnych.
 4. Jedna karta abonamentowa uprawnia w danym momencie do postoju tylko jednego pojazdu, na który została zawarta umowa najmu.
 5. Karta abonamentowa podlega zwrotowi z chwilą rozwiązania umowy abonamentowej.
 6. Po przekroczeniu terminu, w którym obowiązuje abonament, należność z tytułu postoju zostaje automatycznie naliczana zgodnie z obowiązującym ”Cennikiem opłat za parkowanie”.
 7. W ramach abonamentu 30-sto dniowego Kierowca może pozostawić pojazd na terenie parkingu przez cały okres obowiązywania abonamentu.
 8. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez Kierowców posiadających karty abonamentowe, OCL Sp. z o.o. ma prawo zablokować kartę Kierowcy. Odblokowanie karty wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50,00 (słownie: pięćdziesięciu) złotych ponoszoną przez Kierowcę.

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OCL SP. Z O.O.

 1. W przypadku, gdy Kierowca miejsca parkingowego przed opuszczeniem go powiadomi firmę OCL Sp. z o.o. o zaistnieniu szkody powstałej na parkingu, OCL Sp. z o.o. odpowiada tylko za szkody zawinione przez jej pracowników, jakie miały miejsce w trakcie parkowania na terenie parkingu.
 2. OCL Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane przez innych Kierowców, bądź osoby trzecie.
 3. OCL Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu.
 4. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie powyższego Regulaminu należy składać w formie pisemnej na adres: OCL Sp. z o.o., 45-315 Opole, ul. Głogowska 41, tel. (77) 401 90 04, biuro@ocl.com.pl.

 

§ 6 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.
 2. Na terenie parkingu bezwzględnie zabronione jest:

a)      Palenie i używanie otwartego ognia.

b)      Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie.

c)       Tankowanie.

d)      Nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem.

e)      Parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem i zbiornikiem paliwa.

f)       Przebywanie osób nieupoważnionych.

 1. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.

 

Prezes Zarządu OCL Sp. z o.o.